Användarvillkor & Integritetspolicy

Cookies, Användarvillkor (Terms of use) & Integritetspolicy (Privacy Policy)

Cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Denna webplats använder cookies bl.a. för kursanmälan och om du har cookies inaktiverade kan vissa funktioner sluta fungera.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.

Privacy Policy

Skyddet av dina personuppgifter är något vi lägger stor vikt vid. Vi hoppas att följande förbindelse underlättar för dig att förstå hur Adrianas Danshus  inhämtar, använder och skyddar personuppgifter som vi anförtros via vår webbplats.

Uppgifter vi inhämtar och hur vi använder dem


På denna webbplats inhämtas individidentifierande uppgifter endast från användare som frivilligt och avsiktligt lämnar dessa uppgifter.

När du besöker vår webbplats erhåller vi från din webbläsare automatiskt en IP-adress samt viss övrig information, bland annat om vilken webbläsare du använder. Vi kan komma att använda denna IP-adress och annan information i syfte att ge dig åtkomst till webbplatsen och administrera webbplatsen. Du har ingen skyldighet att tillhandahålla oss dessa uppgifter, men utan dem kan vi inte ge dig den information du begärt.

På webbplatsen finns också vissa funktioner som gör det möjligt för dig att kommunicera med oss via e-post eller på annat sätt. Om en e-postfunktion tillhandahålls och du väljer att använda den kommer du att skicka din e-postadress till oss och en del av eller alla de uppgifter som anges nedan. Vi begär inte några andra individidentifierande uppgifter, så du bär själv ansvaret för de övriga uppgifter som du anförtror oss i samband med att du väljer att använda dessa kommunikationsfunktioner. När du tillställer oss individidentifierande uppgifter innebär det att du frivilligt och avsiktligt tillhandahåller oss uppgifterna.

Vi söker säkerställa att den individidentifierande informationen som du tillhandahåller oss förblir konfidentiell. Vi ingår i vissa sammanhang samarbete med andra företag och enskilda individer eller anlitar dessa som underleverantörer. Dessa företag och individer kan ges åtkomst till individidentifierande uppgifter om dig men endast i den utsträckning som deras arbetsuppgifter kräver det. Vi kommer inte att sälja, hyra ut, handla med eller på annat sätt sprida den individidentifierande information som du ger oss till någon utanför Adrianas Danshus eller utanför de till Adrianas Danshus anslutna företagen om inte lagen så kräver eller om det är angeläget för att vi ska kunna utöva våra lagstadgade rättigheter eller vidta åtgärder avseende illegal verksamhet eller om vi i god tro anser att du bryter mot villkoren för tjänsten.

Överföring av personliga uppgifter

Adrianas Danshus kommer inte att överföra de personuppgifter Du lämnat på denna webbplats till någon tredje part, utom:

1) med ditt medgivande;

2) om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut;

3) till personer eller företag som antikvariat har avtal med för att de ska utföra den interna driften av denna webbplats eller av vår verksamhet;

4) om vi har skäl att tro att uppgifterna omfattas av lag, bindande åtagande eller avtal som upprätthåller principer för korrekt hantering av och tillräcklig säkerhetsnivå för personuppgifter.

 

Kvalitet

Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de personliguppgifter som vi inhämtar ifrån Dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock skyldig att endast lämna personuppgifter som är korrekta, fullständiga och aktuella vid den tidpunkt då Du delger oss uppgifterna. Om Du vid senare tillfälle konstaterar att de personuppgifter som vi innehar inte är korrekta, fullständiga och aktuella ska Du meddela oss detta skriftligen. Vi vidtar då rimliga åtgärder för att korrigera Dina personuppgifter.

 

Användningsvillkor

När du använder denna webbplats samtycker du till att dina individidentifierande uppgifter översänds till oss och används enligt denna sekretesspolicy. Säkerheten i kommunikationen på Internet kan inte alltid garanteras.

Så här begär du åtkomst till och rättelse av information som vi inhämtar från dig
Du kan få åtkomst till den individidentifierande information som vi inhämtar från dig via denna webbplats och administrerar, genom att kontakta vår webbplatsansvariga på info@adrianasdanshus.com. Du kan begära att vi rättar faktafel i individidentifierande uppgifter om dig genom att skicka en begäran till oss där du anger en trovärdig feluppgift. I syfte att skydda dina personuppgifter kommer vi att kontrollera din identitet innan åtkomst till uppgifter medges eller rättelse av uppgifter införs.